sklep z rękodziełem

2019-01-24

Sklep z rękodziełem w zderzeniu z regulacjami podatkowymi

Sklep z rękodziełem! Co warto wiedzieć o systemie podatkowym?


Dana instytucja prawna jest podatkiem, jeżeli charakteryzują ją następujące cechy: obowiązek wpłaty określonej kwoty pieniędzy na rzecz władzy publicznej (budżetu), przymusowość, pieniężny charakter, bezzwrotność, nieodpłatność, generalny charakter oraz obowiązywanie na podstawie ustawy z zakresu prawa publicznego(podatkowego). Istnieje również negatywna cecha: podatki nie są karą za jakikolwiek czyn zakazany lub niedozwolony. Jeżeli cechy te występują wdanym przypadku łącznie - mamy do czynienia z instytucją prawną podatku, krócej - podatkiem, jeżeli chodzi o sklep z rękodziełem http://mypoland.com.pl/. Obowiązek wpłaty na rzecz władzy publicznej (budżetu) jest pierwszą cechą podatku wynikającą z jego celu: podatki powstały po to, aby władza publiczna uzyskała dochody od podatnika. Istotą tej instytucji jest obowiązek wpłaty określonej kwoty pieniędzy na rzecz władzy publicznej, reprezentowanej przez organy podatkowe władzy państwowej albo władzy samorządu terytorialnego. Warto mieć to na uwadze decydując się na sklep z rękodziełem.


Wpłata ta pobierana jest na rzecz budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a nawet na rzecz publicznego funduszu pozabudżetowego, będącego częścią gospodarki budżetowej (finansów publicznych). Przymusowy charakter podatku polega na tym, że obowiązek jego zapłaty wynika albo bezpośrednio z przepisu prawa podatkowego albo z decyzji administracyjnej organu i jest to obowiązek, którego wykonanie jest zabezpieczone autorytetem oraz ewentualnym faktycznym działaniem (poborem) dokonanym przez władzę publiczną. Jeżeli podatnik nie wywiąże się samodzielnie z zapłaty podatku, pobór kwot dłużnych następuje za pomocą egzekucji administracyjnej. Faktycznie środki bezwzględnego przymusu zapłaty podatku stosowane są jednak statystycznie bardzo rzadko- z reguły podatnik samodzielnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań i przymusowy charakter podatku należy rozumieć jako z reguły potencjalne zagrożenie zastosowania środków służących odebraniu podatnikowi części majątku w celu zaspokojenia roszczeń podatkowych władzy publicznej, jeżeli chodzi o sklep z rękodziełem. Pieniężny charakter podatku polega na tym, że jego zapłata przez podatnika musi co do zasady nastąpić w pieniądzu będącym prawnym środkiem płatniczym na terytorium danego kraju. Ma to również znaczenie w odniesieniu do sklepu z rękodziełem.


Od tej zasady ustawodawstwo podatkowe przewiduje niekiedy określone wyjątki. Dotyczą one: okresów wysokiej inflacji lub upadku systemu pieniężnego, w którym dopuszcza się zapłatę podatków za pomocą innych wartości majątkowych, względnie walut obcych. Przypadków, gdy ustawodawca wyraźnie dopuszcza możność zapłaty podatku za pomocą innych niż pieniądz wartości majątkowych, takich jak na przykład papiery wartościowe czy dobrowolne przekazanie majątku oraz egzekucji zaległości podatkowych z majątku podatnika lub jego następcy prawnopodatkowego, czy też osoby trzeciej, która może przyjąć postać zapłaty podatku również w formie niepieniężnej. Bezzwrotność podatku polega na tym, że zgodnie z prawem wpłata podatku przez podatnika na rzecz władzy publicznej nie rodzi po stronie tej ostatniej jakiegokolwiek obowiązku zwrotu całości lub części tej kwoty zarówno podatnikowi, jak i jego następcy prawnopodatkowemu lub osobie trzeciej. Podatki nie mają żadnych cech prawnych pożyczki; prawidłowa wpłata kwoty podatku ma charakter definitywnego przesunięcia majątkowego między podatnikiem a władzą publiczną, które nie podlega co do zasady jakiemukolwiek przywróceniu, jeżeli mówimy o sklepie z rękodziełem.


W związku z czym podatki są określane środkiem tak zwanej definitywnej redystrybucji budżetowej. Nie należy jednak mylić tej cechy z faktem -wystąpienia nadpłaty, czyli podatku zapłaconego nienależnie bądź w kwocie wyższej od należnej, która podlega zwrotowi na rzecz podatnika albo jego następcy prawnopodatkowego. Współczesne systemy prawa podatkowego w drodze wyjątku przewidują istnienie tak zwanych podatków kredytowych, które polegają na tym, że po upływie określonego okresu władza publiczna zobowiązuje się do bezpośredniego lub pośredniego zwrotu całości lub części pobranych kwot ukierunkowanych na sklep z rękodziełem.


Nieodpłatność podatku polega na tym, że podatnik z tego tylko tytułu, że dokonał lub dokona zapłaty podatku, nie ma prawa żądać jakiegokolwiek wzajemnego świadczenia lub zachowania się od władzy publicznej lub od innych podmiotów. Również organy władzy publicznej z tytułu otrzymanych kwot podatków nie mają jakichkolwiek obowiązków świadczenia czy też wykonania określonych czynności na rzecz płacącego podatnika lub jego następców prawnopodatkowych, względnie osób trzecich. Jeżeli podatnik ma prawo oczekiwać (żądać) z tego tytułu określonego zachowania się lub czynności organu władzy publicznej, mamy do czynienia z opłatą o charakterze publicznoprawnym, krócej - opłatą, jeżeli chodzi o sklep z rękodziełem.


Współczesne systemy podatkowe wprowadzają jednak określone elementy quasi-odpłatności, które polegają na tym, że podatnik nabywa z tytułu na przykład terminowego regulowania zobowiązań podatkowych lub z tytułu tylko niewielkiego poziomu zaległości określone przywileje; są to jednak uprawnienia prawnopodatkowe, których nie można uznać za „odpłatność” z tytułu zapłaty podatku. Generalny charakter podatków polega na tym, że obowiązki stanowiące istotę podatku są określone w sposób generalny, czyli są skierowane dookreślonej w niezindywidualizowany sposób w przepisie prawa grupy podmiotów, a przedmiot podatku jest określony w sposób abstrakcyjny, czyli nie dotyczy on skonkretyzowanego przedmiotu czy też stanu. Inaczej mówiąc, z podatkami mamy do czynienia tylko wtedy, gdy stanowią one część porządku prawnego danego państwa, ściślej - publicznoprawnego.


Oznacza to, że jeśli nawet ustawa nakłada obowiązek zapłaty lub wpłaty na rzecz władzy publicznej przez ściśle określony podmiot (na przykład wpłaty do budżetu państwa dokonywane przez bank centralny na podstawie ustawy budżetowej), nie jest to„podatkiem” w sensie teoretycznym. Nałożenie podatku następuje na podstawie ustawy podatkowej: istotą tej cechy jest to, że generalny charakter podatku musi wynikać z przepisów ustawy zaliczającej się do prawa podatkowego, to znaczy tej części prawa publicznego, której przedmiotem i celem jest nieodpłatne, bezzwrotne i przymusowe gromadzenie dochodów finansów publicznych, a także określanie praw i obowiązków podatników oraz kompetencji organów podatkowych. Jeżeli obowiązek zapłaty określonej kwoty wynika z przepisu prawa na przykład cywilnego czy też prawa pracy, nie jest on podatkiem w sensie teoretyczno-prawnym (na przykład zapłata kary pieniężnej cywilnej występującej wprawie prywatnym czy też zasądzenie przez sąd cywilny zadośćuczynienia za krzywdy moralne na rzecz budżetu państwa na żądanie strony). 

Ma to ściśle określone konsekwencje prawne: określanie, ustalanie, kontrola, pobór i egzekucja podatków musi następować przez organy władzy wykonawczej, a przede wszystkim przez organy podatkowe.


Podatki nie są karą za czyn zakazany czy niedozwolony: obowiązek podatkowy wynika bezpośrednio z przepisu ustawy podatkowej i nie jest skutkiem dezaprobaty lub wprowadzonego przez ustawodawcę zakazu samego faktu bycia podatnikiem czy jego konkretnych działań lub zachowań, jeżeli chodzi o sklep z rękodziełem. Powstanie obowiązku podatkowego, ani tym bardziej przekształcenie go w zobowiązanie podatkowe nie jest dolegliwością wiążącą się z nagannym czy też karalnym zachowaniem podatnika. Nie przeczy to możliwości istnienia tak zwanych sankcji prawnopodatkowych, lecz stanowią one wyjątek, a nie zasadę w zakresie gromadzenia dochodów budżetowych.

Podatki nie są ze swej istoty karą (represją, sankcją) za czyn zakazany przez prawo, czy też w jakikolwiek sposób napiętnowany przez ustawodawcę. Czynności, zachowania oraz stany będące przedmiotem opodatkowania nie są stanami niepożądanymi przez ustawodawcę podatkowego. Wręcz przeciwnie: jest on jak najbardziej zainteresowany tym, aby stany te były trwałe, gdyż dzięki temu istnieje możliwość uzyskania dochodów budżetowych wdanym stanie prawnym, jeżeli rozmawiamy o sklepie z rękodziełem.