kredyt pod zastaw mieszkania

2019-02-06

Kredyt pod zastaw mieszkania a księgi podatkowe i finanse publiczne

Kredyt pod zastaw mieszkania! To zderzenie z finansami oraz księgami podatkowymi


uznanie ksiąg podatkowych za nierzetelne, pociąga za sobą najczęściej wyliczenie dotyczące podstawy opodatkowania lecz wyłącznie w sposób szacunkowy. Zdarzają się czasem przypadki, iż stwierdzenie nierzetelności ksiąg nie prowadzi do pociągnięcia za sobą automatycznie szacunku, jest ta na przykład kiedy to podatnik jest poddany skarbowej kontroli, przez wyznaczonych w tym celu pracowników urzędów kontroli skarbowej. Taki zakres przedmiotowy tej właśnie kontroli, jak i jej odrębności proceduralne, określone zostały w ustawie dotyczącej kontroli skarbowej. Zakres takiej kontroli skarbowej jest znacznie szerszy, niż zakres kontroli podatkowej. Ma to również ukierunkowanie, jeżeli chodzi o kredyt pod zastaw mieszkania http://www.actum-finanse.pl/oferta/szczegoly/flagowa-pozyczka-actum . Zatrudnieni pracownicy urzędu kontroli skarbowej, mają prawo stwierdzić nierzetelność ksiąg podatkowych i nie kontrolując przy tym prawidłowości rozliczania się z podatków, lecz na przykład. przy okazji sprawdzania w jaki to sposób została wykorzystana dotacja, która została pozyskana z budżetu czy też z rozliczeń z PFRON. Każde uznanie ksiąg podatkowych za nierzetelne, nie spowoduje automatycznie wyliczenia podstawy opodatkowania przez tak zwane oszacowanie, a na początek jedynie wzmiankę w tak zwanym wyniku kontroli, iż ewidencja finansowo-księgowa w określony sposób nie odpowiada ustawowym wymogom, jeżeli chodzi o kredyt pod zastaw mieszkania.


Jednak niezależnie od tego, jaki to organ stwierdzi ową nierzetelność ewidencji, to zawsze konsekwencją takiego czynu może być wszczęcie postępowania przygotowawczego, czyli dochodzenia, w związku z naruszeniem art. 61 § 1 kodeksu karnego skarbowego. Właśnie taki powołany przepis k.k.s. nierzetelność ksiąg podatkowych uznaje za przestępstwo oraz przewiduje za nie karę do 240 stawek dziennych. Natomiast w przypadku gdy samo naruszenie jest traktowane jako wykroczenie, to grozi za nie kara grzywny, która jest określana kwotowo w wysokości od 89,91 złotych do 17 982 złotych (art. 48 § 1 k.k.s.). Sam fakt dotyczący uszczuplenia podatkowego, który został wyliczonego przez organ podatkowy, wyłącznie jako konsekwencja odrzucenia wszelkich nierzetelnych ksiąg podatkowych, to mimo wszystko nie jest niezbędnym warunkiem do ukarania danego podatnika za nierzetelne- wadliwe, prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej. Zatem naruszenie art. 61 k.k.s. ma jak najbardziej formalny charakter, to jest, że należy on do występków, których to byt jest już niezależny od samej konsekwencji ich popełnienia, na przykład podatkowych. Jeśli organ podatkowy zakwestionuje daną jakość naszej księgi podatkowej oraz rozpocznie proces dotyczący dochodzenia karne skarbowe, to zdecydowanie najwłaściwszą linią obrony jest wykazanie, iż naruszenie, jakiego ponoć się dopuściliśmy, ma wyłącznie charakter przypadku małej wagi albo, że zostało ono dokonane z nieumyślnej winy; a ta wyklucza ukaranie. Nie należy o tym zapominać w aspekcie kredyt pod zastaw mieszkania.


Głównym oraz podstawowym kryterium, za pomocą którego można ocenić prawidłowość ksiąg podatkowych, jest ich wyłączna rzetelność. W każdym prawie podatkowym pojęcie jakim jest „rzetelność” rozumiane jest w bardzo dokładny i określony sposób. Właśnie księgi spełniające ten konkretny warunek, mogą one stanowić dowód w postępowaniu przed określonymi organami podatkowymi. Jeśli zostanie już udowodniona rzetelność czy też niewadliwość księgi podatkowej, to uważa się, że wszelkie zapisy w niej umieszczone są jak najbardziej prawdziwe, autentyczne i zgodne z prawdą, czyli wiarygodne. Wtedy to właściciel takich ksiąg jest jak najbardziej bezpieczny i nie grozi mu żadna kara. Lecz odnosi się to wyłącznie do stanu faktycznego, i nie obejmuje kwalifikacji prawnej zdarzeń, które to zostały zapisane czy też ujęte w księdze podatkowej, jeżeli chodzi o kredyt pod zastaw mieszkania. Sektor publiczny współczesnego państwa jest, z uwagi na wielość podmiotów administrujących tworem złożonym. Takim podmiotem jest państwo, posługujące się administracją rządową oraz administracją państwową usytuowaną poza systemem administracji rządowej. W zakresie sektora publicznego mieści się także administracja obsługująca władzę ustawodawczą i sądowniczą. Ponadto w skład sektora publicznego wchodzą inne podmioty prawnie odrębne od państwa cywilnoprawnie, bądź też publicznoprawnie. Są to w szczególności podmioty samorządowe, stanowiące podsystem terenowej administracji publicznej odrębny ustrojowo od administracji rządowej, w którym najważniejszą pozycję zajmują jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli chodzi o kredyt pod zastaw mieszkania.


Wielu autorów, opracowując definicje sektora publicznego, określa go przez pryzmat funkcji czy podejmowanych działalności oraz w ten sposób identyfikuje administrację publiczną jako byt realizujący pewną działalność. Działalność ta może być określana własnym imieniu, lecz jest narzędziem w rękach państwa, któremu przekazano część władzy. Przyjęcie powyższej definicji oznacza, że administracja publiczna może być traktowana jako jedna organizacja, złożona z innych organizacji, a w konsekwencji z ludzi wyposażonych w niezbędne narzędzia oraz działających na podstawie i w ramach określonych przez obowiązujące prawo, jeżeli chodzi o kredyt pod zastaw mieszkania. Próbując określić podstawy działania sektora publicznego, opierając się na analizie definicji, można powiedzieć, że administracja sektora publicznego może prowadzić działalność dzięki temu, że jest wyposażona w kompetencje określone w ustawach, działa na podstawie ustaw lub w zakresie, w jakim przemawia za tym interes publiczny (a prawo określa jedynie ramy i granice działania), czy wreszcie podstawy do działania mogą dostarczać potrzeby obywateli wynikające ze współżycia ludzi w społeczeństwie, w odniesieniu do kredyt pod zastaw mieszkania. Sektor publiczny oznacza zespół podmiotów zaliczonych na podstawie prawa do jednostek sektora finansów publicznych, wykonujących zadania publiczne w oparciu o środki publiczne oraz poddanych w związku z tym specjalnemu reżimowi prawnofinansowemu w zakresie planowania finansowego i gospodarki finansowej. W skład sektora publicznego wchodzą podmioty publicznoprawne, w tym głównie państwo i samorządy terytorialne. Sektor publiczny oprócz usług dostarcza towary. Łącznie usługi i towary realizowane w tym sektorze stanowią dobra publiczne na zasadach powszechnej dostępności, przy odpłatności nie mającej charakteru jednakowej ceny, lecz zróżnicowanych świadczeń podatkowych i nie podatkowych, jeżeli chodzi o kredyt pod zastaw mieszkania. Sektor publiczny nie jest dziełem przypadku. Powstaje i funkcjonuje na podstawie prawa. Zalicza się doń podmioty, które charakteryzują się tym, że wykonują zadania publiczne w oparciu o środki publiczne i działają według zasad ustalonych dla całego sektora finansów publicznych lub częściowo także dla nich. Tworzy to pewien odrębny oraz w zasadzie jednolity reżim prawnofinansowy, któremu są poddane te jednostki. Ma to zastosowanie, jeżeli chodzi o kredyt pod zastaw mieszkania.


Przedmiotem finansów publicznych są zatem zjawiska, procesy oraz instytucje publiczne i prawne związane z powstawaniem i rozdysponowaniem pieniężnych środków publicznych zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego. Podstawową częścią finansów publicznych są finanse państwa oraz finanse jednostek samorządu terytorialnego, ale - jak zobaczymy - zakres sektora finansów publicznych jest znacznie szerszy.