firmy telekomunikacyjne

2019-01-24

Firmy telekomunikacyjne, czyli co warto wiedzieć o współczesnych przedsiębiorstwach

Firmy telekomunikacyjne


W przypadku działalności handlowej powinna być uwzględniona łatwość dostępu do placówki i dostępność miejsc parkingowych. Warto o tym pamiętać, jeżeli przedstawiamy firmy telekomunikacyjne.


Infrastrukturę techniczną, obejmującą istniejące uzbrojenie terenu i możliwości jego dalszego rozbudowania, w tym: linie wysokiego napięcia i zaopatrzenie w energię elektryczną, instalację wodociągową, kanalizację, zaopatrzenie w inne (alternatywne) źródła energii, 

Infrastrukturę komunikacyjną, w tym liczbę i rodzaj połączeń komunikacyjnych (komunikacja samochodowa, lotnicza i wodna, pociągi), a w tym: środowisko naturalne, w tym zakres i restrykcyjność przepisów związanych z ochroną środowiska oraz obciążenia podatkowe, gdy kryterium decydującym może być albo wysokość istniejących obciążeń podatkowych, albo ulgi podatkowe dla nowo powstających podmiotów gospodarczych. Przy wyborze lokalizacji w grę wchodzi nie jeden, lecz wiele czynników, mających równorzędne znaczenie dla sukcesu uruchamianej (prowadzonej) działalności gospodarczej, ukierunkowanej jednocześnie na firmy telekomunikacyjne http://www.spikon.pl/spikon/.


Waga poszczególnych czynników jest różna w zależności od tego, czy decyzja lokalizacyjna dotyczy generalnie kraju, w jakim będzie (jest) prowadzona działalność gospodarcza (czynniki określające atrakcyjność inwestycji zagranicznych),czy też regionu geograficznego lub administracyjnego, czy konkretnej ulicy. Znaczenie tych kryteriów jest także różnicowane rodzajem planowanej (prowadzonej) działalności gospodarczej. Zawsze jednak wybór dokonywany jest pod kątem osiągania maksymalnych korzyści.


Syntetyczny opis przedsiębiorstwa, które planujemy założyć, w tym: wstępny opis sylwetki potencjalnego przedsiębiorcy, a więc profil kwalifikacyjny, doświadczenie zawodowe, cele związane z wystartowaniem działalności gospodarczej, przedstawienie podstawowego szkicu planowanej działalności, a więc branży (najważniejsze obszary działania, rodzaj produktu/ usługi), rynku (planowana wielkość sprzedaży, przewagi wobec konkurentów, najważniejsze segmenty rynku), podstawowych wielkości (obroty, przepływy finansowe, zysk na okres najbliższych 3-5 lat) oraz szanse i ryzyko planowanej działalności (co daje największe szanse, co stanowi największe zagrożenie, w jaki sposób są one neutralizowane). Firmy telekomunikacyjne powinny mieć to na uwadze.


Charakterystyka przedsiębiorcy, w tym: powody, dla których zostało założone przedsiębiorstwo; opis wykształcenia (część teoretyczna) i doświadczenia zawodowego (część praktyczna), wiedzy technicznej i organizacyjnej niezbędnej do realizacji planowanego przedsięwzięcia; opis mocnych i słabych stron, naszych własnych; charakterystyka kontaktów pomocnych w planowanej działalności (tradycje rodzinne, baza materialna, kontakty handlowe itp.); uzasadnienie (niezbyt długie) branży, do jakiej wejdzie nowo założona firma; cele działalności podczas pierwszych lat, najczęściej 3-5. Produkt (wyrób/ usługa), w tym: opis produktu (wyrobów/usług), musi być szczegółowy będącego przedmiotem działania firmy (branża, walory użytkowe produktu, jego przeznaczenie, asortyment), mocne i słabe strony planowanego produktu, w odniesieniu do konkurencji (cena, jakość walory użytkowe, czy coś jest funkcjonalne i tym podobne), faza rozwojowa, w jakiej znajduje się planowany produkt, a w związku z tym -przewidywany stopień nasycenia rynku i planowana rentowność produkcji, dodatkowe świadczenia (serwis, konserwacja, szkolenie) oraz zalety produktu i stopień zaspokojenia potrzeb klientów, które pojawiają się aktualnie i będą pojawiać się w przyszłości.


Decydując się na firmy telekomunikacyjne warto dokonać charakterystyki odbiorców, w tym: opis docelowych rynków (kto będzie użytkownikiem naszych produktów, obszary, w których naprawdę można przyciągnąć klientów, stopień standaryzacji, grupy dochodowe itd.), a także planowanego w nim udziału (procent sprzedaży i raty wzrostu sprzedaży); opis czynników, które warunkują odniesienie sukcesu na tym rynku (moda, ekologia i tak dalej); sekwencja zachowań zauważane w rozwoju docelowego rynku (technologia, jakiego rodzaju są potrzeby, zmiany struktury demograficznej, zmiany siły nabywczej, ochrona środowiska) oraz charakterystyka klientów (takie jak: koncentracja nabywców, zagrożenia leżące po stronie klientów, w tym: przyzwyczajenia, zmiany gustów, zmiany siły nabywczej).


Charakterystyka konkurencji, w tym: konkurenci, występujący w czasie obecnym (opis 2-3 największych konkurentów, obejmujący nazwę, lokalizację, opis asortymentu, udział w rynku, szacowaną wielkość sprzedaży); konkurenci, którzy mogą pojawić się potencjalnie w czasie późniejszym (czy firmy, które są podobne do naszej planowej odeszły i z jakiego powodu, jakie firmy podobne do planowanej mogą wejść na dany rynek, jak takie wydarzenia zmieniają miarodajność sukcesów naszej firmy); wady oraz zalety konkurencji (ilość, jakość, dodatkowe usługi, strategie marketingowe, technologia, zarządzanie); antycypacja strategii przyjmowanych przez konkurentów (co mogą zrobić konkurenci, aby zapobiec wejściu planowanej firmy na rynek); działania, które neutralizują konkurencję (na przykład innowacja, działania marketingowe, zmniejszenie ceny i tym podobne). Firmy telekomunikacyjne nie powinny o tym zapominać.


Marketing w tym: zachowania nabywców, ujęcie ich w pewne wzory (co zadecyduje o tym, że będą oni kupować oferowany produkt, przykładowo mogą to być cena, jakość, szerokość asortymentu, wzornictwo, opakowania, warunki gwarancji, możliwość zwrotu towaru), polityka cenowa (poziom ceny, opusty i warunki płatności itd.); dystrybucja (kanały dystrybucji, gęstość sieci handlowej, intensywność sprzedaży, zapasy, dostawy i tym podobne); promowanie naszych produktów (reklama, PR, bezpłatne próbki produktu oferowane klientom w miejscu sprzedaży, imprezy, które będą promować naszą firmę/nasze produkty i tym podobne).


Produkcja i zaopatrzenie, w tym: środki produkcji (charakterystyka siły roboczej, dostępne środki produkcji, w tym budynki, maszyny, urządzenia), wyposażenie, jakie inwestujemy w zakład (podstawowe wyposażenie, jakimi maszynami dysponuje konkurencja, możliwość zakupu używanych, w miejsce nowych, maszyn, urządzeń i wyposażenia firmy, rozważenie możliwości leasingu szczególnie drogich urządzeń, technologia (procesy technologiczne, know-how, kontrola jakości, rozwój jaki zakładamy w przyszłości pod względem techniczno – technologicznym), wydajność (wielkość produkcji, jaką planujemy, zabezpieczenie w mocach wytwórczych, kierunki rozwoju mocy wytwórczych), dostawcy (kim są podstawowi dostawcy, jak dużo jest niezbędnych surowców, materiałów pomocniczych i towarów, jakiej jakości są dostawy, bezpieczeństwo dostaw w porównaniu z własną powierzchnią magazynową itd.) oraz rynki zaopatrzeniowe (odległość, dysponowanie alternatywnymi źródłami dostaw, bezpieczeństwo zaopatrzenia).Te wszystkie aspekty należy rozważyć, jeżeli przedstawiamy firmy telekomunikacyjne.


Lokalizacja, w tym: określenie lokalizacji i krytyczne przeanalizowanie jej pod względem wszelakich wad i zalet (powzięcie pod uwagę takich czynników, jak: chłonność rynku, dostępność dla naszych potencjalnych klientów, lokalizacja konkurencji, czy można dotrzeć do nas np. komunikacją miejską, łatwość pozyskania personelu, publiczna promocja rozwoju, obszar wpływów, ustawowe postanowienia urbanistyczne, zaopatrzenie i wywóz śmieci), czy lokalizacja, w której zakładamy firmę, jest powiązana z miejscem zamieszkania, czy lokalizacja firmy podlega uzgodnieniu 

w ramach planów zagospodarowania przestrzennego, czy lokalizacja firmy pozwala na ewentualną rozbudowę zakładu, pomieszczenia zakładowe i służbowe: rodzaj pomieszczeń produkcyjnych i usługowych, ich powierzchnia, jakim wymogom powinno sprostać każde z tych pomieszczeń, możliwość otrzymania zgody na budowę nowego budynku lub rozbudowę czy przebudowę istniejącego, czy spełnione zostały wszelkie warunki związane z prawem budowlanym i inspekcją przemysłową bądź przeznaczone do obsługi klientów pomieszczenia są dla nich łatwo dostępne oraz zmierzające na firmy telekomunikacyjne.


Organizacja, w tym: opis zadań, które są podstawowe; działania organizujące naszą firmę; charakter dokumentacji stosowanej w firmie; pomocnicze metody organizacji pracy, pomagające realizować zamówienia bez zakłóceń oraz potrzeba i możliwości zastosowania elektronicznych systemów przetwarzania danych. Kierowanie i zarządzanie, w tym: kierownictwo (nazwiska, wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie kadry kierowniczej), pracownicy (liczba pracowników, możliwości pozyskania niezbędnego wykwalifikowanego personelu, możliwość znalezienia w miarę wszechstronnych pracowników, biorąc pod uwagę fakt, że w pierwszym okresie nie będzie prawdopodobnie możliwe wykorzystanie daleko idącego podziału pracy), dobór i szkolenie pracowników, systemy wynagrodzeń i systemy motywacyjne, zastosowanie elektronicznych systemów przetwarzania danych dotyczących firm telekomunikacyjnych.


Analiza ryzyka, szczególnie w zakresie: produktu/rynku/dystrybucji: jakie istnieje zagrożenie zmieniającymi się technologiami, jakie istnieją zagrożenia w sferze zmieniających się upodobań konsumenckich, możliwe negatywne, uboczne konsekwencje używania produktu, możliwość koncentracji po stronie zakupu; produkcji: ryzyko na stratę głównego dostawcy (kooperanta) i alternatywne źródła zaopatrzenia, możliwe przestoje produkcyjne; zatrudnienia/zarządzania: ochrona przed przejęciem kontaktów (wiedzy) przez współpracowników i prowadzenia przez nich dalej działalności na własny rachunek; potrzeba i działania w zakresie ubezpieczenia się od rodzajów ryzyka ukierunkowanego na firmy telekomunikacyjne.