ekran do rzutnika

2019-01-10

Ekran do rzutnika w aspekcie problemów spółki (potencjalnych)

Ekran do rzutnika a problemy spółki jakie mogą zaistnieć


Brak wystąpienia szkody po stronie wierzyciela zwalnia od odpowiedzialności wszystkich członków zarządu. Warto wtedy posiadać ekran do rzutnika. Wystąpienie wyżej wymienionych przesłanek dotyczy tak samo postępowania upadłościowego, które obejmuje likwidację majątku dłużnika, jak również prowadzonego z możliwością zawarcia układu, członka zarządu od odpowiedzialności zwolni więc złożenie w określonym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości w którymkolwiek z tych trybów. Warto pamiętać, że ds. 299 § 2 k.s.h. nie uwzględnia instytucji postępowania naprawczego. Bezskuteczność egzekucji w spółce akcyjnej. W przepisach k.s.h., odnoszących się do odpowiedzialności członków zarządu spółki akcyjnej nie ma analogicznego przepisu, jak odnoszących się do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ds. 299 k.s.h. Z kolei ds. 483 k.s.h. pokazuje, że członek zarządu, rady nadzorczej i likwidator odpowiada względem spółki za szkodę wyrządzoną działaniem bądź zaniechaniem sprzecznym z prawem albo postanowieniami statutu spółki, chyba że nie ponosi winy. Powinno się to dobrze ukazać na ekran do rzutnika https://abcprezentacji.pl/Jak-wybrac-ekran-projekcyjny–d3.html.


Zgodnie z tym przepisem uprawnioną do dochodzenia swoich roszczeń jest spółka. 

Dodatkowo za szkodę wyrządzoną przez jednego z członków zarządu może także odpowiadać inny z członków zarządu, dlatego, że każdy z członków organów spółki powinien ds. przeciwdziałać niekorzystnym dla spółki decyzjom. Co więcej, jeżeli szkodę wyrządziło kilku członków zarządu wspólnie, odpowiadają oni także wspólnie. Osoby, do których stosuje się ds. 483 k.s.h., są zwolnione z odpowiedzialności w sytuacji, gdy uzyskają absolutorium z wykonywania obowiązków. Trzeba jednak wskazać, że odpowiedzialność członków zarządu jest solidarna. Tym samym spółka może wystąpić z roszczeniem wobec członka zarządu, który otrzymał absolutorium, jako dłużnika solidarnego z członkiem zarządu, który takiego pokwitowania nie otrzymał. Pozew akcjonariusza o naprawienie szkody w odniesieniu do ekran do rzutnika. Jeżeli spółka akcyjna nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w czasie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz bądź osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach bądź podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce (ds. 486 § 1 k.s.h.). Warto zaznaczyć, że przez dzień ujawnienia szkody trzeba rozumieć datę uzyskania o niej wiadomości przez spółkę. 


Dodatkowo uprawniony wytacza powództwo we własnym imieniu, na rzecz spółki. Spółka może przystąpić do postępowania po stronie powoda. Zgodnie z ds. 488 k.s.h. roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie oraz o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednak w każdym przypadku roszczenie przedawnia się po upływie pięciu lat od dnia, w którym miało miejsce zdarzenie wyrządzające szkodę. Actio pro socio nie leży w bezpośrednim interesie akcjonariusza, gdyż w przypadku wygranej to nie on otrzyma odszkodowanie, ale spółka. Co więcej, sąd może nakazać złożenie kaucji zabezpieczającej, a jeśli nie zostanie złożona odrzuci pozew, który można ukazać na ekran do rzutnika.


Mając na uwadze powyższe procesy wytaczane w ramach ction pro socio są rzadkością, o czym świadczy także brak orzecznictwa Sądu Najwyższego w tym zakresie. Odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Ds. 300 k.s.h., tyczy się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i mówi, że „przepisy ds. 291-299 nie naruszają praw wspólników oraz osób trzecich do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych”. Odnośnie spółki akcyjnej, zgodnie z ds. 490. K.s.h. „przepisy ds. 479-489 nie naruszają praw akcjonariuszy oraz innych osób do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych”. Wymienione wyżej artykuły są jednoznaczne odesłanie do określonych w Kodeksie (k.c.) cywilnym zasad odpowiedzialności i kontraktowej (ds. 471 i następne k.c.). 


W tym oto przypadku powództwo wytacza się przeciwko konkretnym członkom zarządu. Uprawnienie do dochodzenia odszkodowania na podstawie przepisów k.c. mają także wierzyciele spółki. Odpowiedzialność z przepisów prawo upadłościowe oraz naprawcze. Członkowie zarządu ponoszą także odpowiedzialność za niezgłoszenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Zgodnie z ds. 21 ust. 1 Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym zaistniała podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości - można to zrobić poprzez ekran do rzutnika.


Z kolei ds. 21 ust. 3 pokazuje, że członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek nie złożenia wniosku w terminie. Odszkodowania na podstawie powyższego artykułu może żądać tak samo wierzyciel jak każda inna osoba (w tym również sam dłużnik), która poniosła przez to szkodę, gdzie ukazano ten fakt na ekran do rzutnika. Odpowiedzialność karna. Członkowie zarządu powinni mieć na względzie, że za niezgłoszenie w odpowiednim terminie wniosku o upadłość spółki handlowej, pomimo obecności warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki, mogą zgodnie z ds. 586 k.s.h. podlegać grzywnie oraz karze ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do roku. Co więcej, członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność, która wynika z Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Zgodnie z ds. 371 tej ustawy sąd może orzec pozbawienie na okres od trzech do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu osoby, która ze swej winy będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w terminie dwóch tygodni od dnia powstania podstawy do ogłoszenia upadłości wniosku o ogłoszenie upadłości, które również następuje na ekran do rzutnika.


Zakaz wynikający z ds. 371 nie tyczy się członkostwa w spółkach kapitałowych, posiadanie więc udziałów bądź akcji w spółkach kapitałowych nie jest prowadzeniem działalności na własny rachunek. Członkowie zarządu spółek kapitałowych podlegają także odpowiedzialności karnej. Zgodnie z ds. 300 Kodeksu karnego (k.k.) członek zarządu odpowiada za udaremnianie bądź uszczuplanie zaspokojenia swojego wierzyciela przez usuwanie, ukrywanie, zbywanie oraz niszczenie, rzeczywiste lub pozorne, obciążanie lub uszkadzanie składników swojego majątku. W takiej sytuacji członkowie zarządu podlegają karze pozbawienia wolności do lat trzech - co zostaje ukazane na ekran do rzutnika. Dodatkowo członek zarządu podlega: grzywnie, karze ograniczenia wolności czy pozbawienia wolności do lat dwóch za nieumyślne doprowadzanie do swojej upadłości bądź niewypłacalności. 


Takiej samej karze podlegać będą członkowie zarządu, którzy w sytuacji grożącej niewypłacalności bądź upadłości spółki, nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli, spłacają albo zabezpieczają tylko niektórych z nich, działając na szkodę pozostałych (ds. 302 k.k.). Odpowiedzialność na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej Członkowie zarządu, w razie gdy egzekucja względem spółki w całości albo w części okaże się nieskuteczna, odpowiadają na podstawie ds. 116 Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe spółki. Odpowiedzialność członków zarządu na podstawie wymienionego wyżej artykułu jest solidarna, jednak poszczególni członkowie zarządu mogą się od niej uwolnić w momencie spełnienia jednej z przesłanek: udowodnienia, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości bądź wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe), udowodniono, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości bądź niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) odbyło się bez jego winy, wskazania mienia spółki, z którego pobór pozwoli na zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w dużej części. Warto wtedy zainwestować w wspomniany wcześniej ekran do rzutnika. Dla orzeczenia odpowiedzialności członka zarządu spółki organ podatkowy jest zobowiązany wykazać tylko okoliczność pełnienia obowiązków członka zarządu i bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce, ciężar udowodnienia którejkolwiek okoliczności zwalniającej od odpowiedzialności spoczywa zaś na członku zarządu. 


Dodatkowo dochodzenie od członków zarządu odpowiedzialności przewidzianej w ds. 116 Ordynacji podatkowej jest niedopuszczalne bez przeprowadzenia poboru zakończonej niezaspokojeniem wierzyciela. 


Podsumowując trzeba wskazać, że członkowie zarządu ze względu za posiadanie w spółkach kapitałowych dużych kompetencji muszą liczyć się z tym, że mogą być pociągnięci do odpowiedzialności w przypadku gdy wierzyciel nie będzie mógł ze skutkiem zaspokoić swoich roszczeń z majątku spółki. Każdy z członków zarządu ponosi nie tylko odpowiedzialność cywilną, ale także karną i podatkową. Dodatkowo członkowie zarządu odpowiadają za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Pełniąc więc funkcję członka zarządu w spółce kapitałowej trzeba mieć na uwadze, że wszystkie decyzje powodujące brak możliwości zaspokojenia się wierzyciela z majątku spółki, mogą wywołać powstanie osobistej odpowiedzialności członka zarządu, czego skutkiem będzie obowiązek spłaty zobowiązań względem wierzyciela.